image

SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là hồ sơ môi trường mà các cá nhân, tổ chức sở hữu hoặc điều hành các tổ chức kinh doanh, sản xuất, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại phải đăng ký để được cấp phép kinh doanh, thực hiện vận chuyện và xử lý chất thải nguy hại theo quy định của thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

1. Căn cứ pháp lý

- Luật bảo vệ môi trường Số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014 quy định về luật bảo vệ môi trường, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

- Nghị định 38/2015/NĐ-CP cuả Chính phủ quy định về quản lý chất tahir và phế liệu, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 06 năm 2015.

- Thông tư 36/2015/TT-BTNMT đưa ra quy định về quản lý chất thải nguy hại, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 09 năm 2015.

2. Đối tượng thực hiện

- Các tổ chức, doanh nghiệp cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên phạm vi toàn quốc về các mặt hàng có phát sinh chất thải nguy hại.

- Các dự án bắt đầu khởi công hay đang trong giai đoạn chuẩn bị hoàn công hoặc đã đi vào hoạt động có liên quan tới chất thải nguy hại đều phải đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

3. Quy trình thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin về chủng loại sản phẩm, khối lượng nguyên liệu sản xuất.

Bước 2: Tiếp đó đi nhận định nguồn chất thải và khối lượng chất thải nguy hại đã phát sinh trong quá trình sản xuất.

Bước 3: Tiếp tục nhận định các nguồn chất thải và khối lượng chất thải khác phát sinh liên quan.

Bước 4: Sau đó tiến hành lập hồ sơ để đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho doanh nghiệp.

Bước 5: Trình nộp hồ sơ nêu trên cho cơ quan có thâm quyền thẩm định và cấp phép.

4. Hồ sơ pháp lý cần thiết để đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

- Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo mẫu phụ lục 1A, Thông tư số 12/2011/BTNMT ngày 14 tháng 04 năm 2011, Quy định về quản lý chất thải nguy hại.

- Bản sao công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập cơ sở, giấy chứng nhận đầu tư và các hồ sơ giấy tờ tương đương.

- Bản sao công chứng quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường, báo cáo ĐTM hay xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc các hồ sơ về cấp phép môi trường khác liên quan.

- Bản sao kết quả phân tích để chứng minh các chất thải thuộc loại phát sinh tại cơ sở (trừ các mã 19 12 01 đến 19 02 04) không vượt ngưỡng CTNH theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT để đăng ký là các chất thải thông thường tại Điểm 3.2 của Đơn (nếu không tiến hành lấy mẫu phân tích thì phải đăng ký là CTNH).

5. Thời gian xử lý hồ sơ

- Tiếp nhận, xem xét bộ hồ sơ đầy đủ các hồ sơ theo quy định, yêu cầu bổ sung điều chỉnh: tối đa 10 ngày;

- Hồ sơ hợp lệ được tiếp nhận và chuyển lên cấp quyết định thẩm định và cấp sổ chủ nguồn chất thải nguy hại: tối đa 14 ngày.

anhthuytech.vn

© Copyright 2016

Chat hỗ trợ
Chat ngay