image

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)

Đánh giá tác động môi trường hay viết tắt là ĐTM (hoặc tiếng Anh là EIA: Environmental Impact Assessment) là sự đánh giá khả năng tác động tích cực hoặc tiêu cực của một dự án đầu tư được đề xuất đến môi trường trong mối quan hệ giữa các khía cạnh tự nhiên, kinh tế và xã hội.

Mục đích của việc đánh giá này là để chắc rằng các nhà ra quyết định quan tâm đến tác động của dự án lên môi trường khi quyết định thực hiện dự án đó. Tổ chức quốc tế về Đánh giá tác động môi trường (IAIA) đưa ra định nghĩa về việc đánh giá tác động môi trường gồm các công việc như “xác định, dự đoán, đánh giá và giảm thiểu các ảnh hưởng của việc phát triển dự án đến các yếu tố sinh học, xã hội và các yếu tố liên quan khác trước khi đưa ra quyết định quan trọng và thực hiện những cam kết.”

Mô tả công việc:

+ Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn
+ Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, KT - XH
+ Thu mẫu nước, mẫu không khí, mẫu đất tại khu vực dự án và phân tích tại phòng thí nghiệm
+ Xác định các yếu tố vi khí hậu trong khu vực dự án
+ Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án
+ Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh
+ Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án
+ Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án
+ Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường
+ Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án

+ Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án

+ Xây dựng chương trình giám sát môi trường

+ Lập hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo

I. Đối tượng thực hiện

Căn cứ theo Điều 30 của Luật BVMT 2020 thì các dự án phải lập ĐTM bao gồm:

Dự án đầu tư nhóm I (Khoản 3 Điều 28 của Luật này):
+ Dự án thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất lớn, dự án thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại hay dự án nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

+ Dự án thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm với môi trường; dự án thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất lớn nhưng có yếu tố nhạy cảm với môi trường.

+ Dự án có quy mô lớn hoặc trung bình có sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển.

+ Dự án có quy mô, công suất lớn hoặc trung bình thuộc lĩnh vực khai thác khoảng sản, tài nguyên.

+ Dự án có quy mô trung bình trở lên và yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.

+ Dự án quy mô lớn có yêu cầu di dân, tái định cư.

Dự án đầu tư nhóm II (điểm c, d, đ và e Khoản 4 Điều 28 của Luật này):
+ Dự án với quy mô trung bình hoặc nhỏ có sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển.

+ Dự án có quy mô, công suất trung bình hoặc nhỏ thuộc lĩnh vực khai thác khoảng sản, tài nguyên.

+ Dự án có quy mô nhỏ và yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.

+ Dự án quy mô trung bình có yêu cầu di dân, tái định cư

II. Căn cứ pháp lý

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 04/12/2020 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, quy định về các trường hợp phải có Giấy phép môi trường.
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 10/01/2022 – Quy định chi tiết 1 số điều luật của Luật bảo vệ Môi trường.
- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 10/01/2022 – Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường

III. Hồ sơ cần thiết

- Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư
- Thỏa thuận địa điểm xây dựng
- Báo cáo đầu tư/ Giải trình kinh tế kỹ thuật/ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất
- Sơ đồ vị trí dự án
- Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải
- Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có)
Trong một số trường hợp cụ thể, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

IV. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định

Tùy theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là một trong các cơ quan sau:

– Bộ Tài nguyên Môi trường

– Uỷ ban Nhân dân tỉnh

 

Để tìm hiểu thêm về dịch vụ hoặc có nhu cầu hợp tác, mời quý công ty liên hệ với chuyên viên tư vấn của chúng tôi qua Email: anhthuytech.vn@gmail.com hoặc điện thoại (0287) 3000 581 - (0287) 3000 587.

anhthuytech.vn

© Copyright 2016