image

Tư Vấn - Hỏi Đáp

Các Dịch vụ Tư vấn của ANH THUY TECH 14/09/2016

– BÁO CÁO HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG:     
_____Sau khi đầu tư và hoàn tất xây dựng các công trình bảo vệ môi trường, chủ dự án sẽ phải thực hiện Thủ tục Lập báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức.

– BÁO CÁO GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ:
_____
Các Đơn vị sản xuất, kinh doanh sẽ thực hiện thủ tục giám sát môi trường định kỳ hàng quý, hàng năm theo đúng như giấy phép môi trường đã được phê duyệt. Đây là thủ tục bắt buộc và không thể thiếu trong suốt quá trình hoạt động của dự án.

– GIẤY PHÉP XẢ THẢI:
_____
Đây là thủ tục cần thiết phải thực hiện trước khi công ty, cơ sở xả nước thải ra môi trường.

– GIẤY PHÉP ĐẤU NỐI NƯỚC THẢI:
_____
Đối với các công ty, cơ sở xả nước thải ra cống thoát nước thành phố, kênh thủy lợi… sẽ thực hiện thủ tục xin phép đấu nối nước thải, trước khi xin Giấy phép xả thải vào nguồn nước.

– TƯ VẤN SẢN XUẤT SẠCH HƠN, BÁO CÁO CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG SẢN XUẤT: 
_____Mục tiêu của sản xuất sạch hơn là giảm thiểu ô nhiễm bằng cách sử dụng tài nguyên, nguyên vật liệu và năng lượng một cách có hiệu quả nhất. Điều này sẽ góp phần tăng lợi nhuận trong kinh doanh và nâng cao hình ảnh của công ty trong cùng lĩnh vực.

– CHỦ NGUỒN THẢI NGUY HẠI:
_____
Các cơ sở sản xuất kinh doanh có khối lượng chất thải nguy hại phát sinh lớn hơn 600 kg/năm sẽ thực hiện thủ tục đăng ký sổ chủ nguồn thải với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

– TƯ VẤN XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG, DỊCH VỤ HOÀN CÔNG XÂY DỰNG:
_____Lập thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng trước khi triển khai thi công xây dựng công trình và thủ tục hoàn công xây dựng để xin cấp sổ hồng.

– TƯ VẤN XIN GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI:
_____Hỗ trợ tư vấn xin giấy phép cho các đơn vị chuyên hoạt động thu gom, chuyên chở Chất thải nguy hại từ nơi phát sinh đến nơi xử lý và cơ sở chuyên xử lý các loại chất thải nguy hại tại Sở Tài nguyên và môi trường địa phương hoặc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nếu các công ty gây ô nhiễm thì căn cứ nào để xử lý? 14/09/2016

Trả lời:

Các văn bản liên quan đến quản lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Văn bản của Thủ tướng Chính phủ

  • Quyết định số 1788/QĐ-TTg, ngày 01/10/2013, của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020;
  • Chỉ thị số 17/2008/CT-TTg ngày 05/6/2008, của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách đẩy mạnh công tác xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Văn bản của Bộ, ngành

  • Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT ngày 03/7/2007 của Bộ Tài nguyên & Môi trường, Hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý;
  • Quyết định số 10/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/8/2006 của Bộ Tài nguyên & Môi trường - Quy định chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để theo quyết định số 64/2004/QĐ-TTg của Thủ Tướng chính phủ;
  • Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08/5/2012 của Bộ Tài nguyên & Môi trường - Quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; 

Tôi muốn xin phép xả thải thì căn cứ vào quy định nào? 14/09/2016

Trả lời:

Văn bản liên quan đến thủ tục cấp phép xả thải

Văn bản của Chính phủ

  • Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Tài nguyên nước;

Văn bản của Bộ, ngành

  • Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.
  • Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 05 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên đỊa bàn thành Hồ Chí Minh.

Tư vấn Trọn gói các Thủ tục về Môi trường 14/09/2016

Với kinh nghiệm trên 15 năm hoạt động trong lĩnh vực môi trường, ANH THUY TECH đã đúc kết được một số quy trình lập thủ tục cho các dự án. Với quy trình này ANH THUY TECH sẽ góp phần giúp các nhà đầu tư có cái nhìn tổng quát về các bước và các thủ tục cần thiết để tiến hành dự án:

anhthuytech.vn

© Copyright 2016