image

BÁO CÁO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Quan trắc môi trường lao động là hồ sơ bắt buộc đối với các đơn vị trong quá trình sản xuất, kinh doanh có sử dụng tới người lao động. Việc quan trắc định kỳ giúp doanh nghiệp nắm bắt được các yếu tố có nguy cơ gây ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất của công ty và đó cũng là giúp cơ quan quản lý có số liệu thực tế về đảm bảo môi trường làm việc cho lao động mà công ty nêu ra trong hồ sơ vệ sinh lao động và các hồ sơ pháp lý khác.

1. Căn cứ pháp lý

- Thông tư 19/2016/TT-BYT Quy định về quản lý lao động và sức khỏe người lao động

- Nghị định 44/2016/NĐ-CP Quy định về hoạt động kiểm định an toàn, đào tạo an toàn và Quan trắc môi trường lao động

2. Các chỉ tiêu quan trắc môi trường lao động

- Các chỉ tiêu vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió) và bức xạ nhiệt

- Các chỉ tiêu vật lý có: chỉ tiêu ánh sáng, chỉ tiêu độ rung, chỉ tiêu tiếng ồn, các chỉ tiêu phóng xạ,…

- Các chỉ tiêu về yếu tố vi sinh vật, các yếu tố nguy cơ gâ dị ứng, mẫn cảm,…

- Đánh giá gánh nặng lao động thể lực, đánh giá căng thẳng thể lực, căng thẳng tâm lý và một số chỉ tiêu tâm sinh lý lao động.

- Các thành phần Bụi hạt; thành phần bụi kim loại, thành phần bụi than, bụi vải thành phần bụi bông,…

anhthuytech.vn

© Copyright 2016