image

Nhà xưởng Hi-Tech - Nhà xưởng 2&3

Nhà xưởng Hi-Tech 2 và 3

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hi-Tech.

Hệ thống: xử lý nước thải sản xuất - sinh hoat.

Công suất: 210m3/ ngày.đêm.

Bảo trì và vận hành hệ thống: Công ty Cổ phần Công Nghệ Thiết Bị Dịch Vụ và Môi Trường Ánh Thủy.

Tiêu chuẩn xả thải: QCVN 14:2008/BTNMT

Dự án khác

anhthuytech.vn

© Copyright 2016