image

Khu nhà ở CBNV Thuộc Cục 12 Tổng Cục 2

Khu nhà ở CBNV Thuộc Cục 12 Tổng Cục 2 - Căn hộ CBD

Chủ đầu tư: Công ty CP Xây dựng Phước Thành.

Hệ thống: xử lý nước thải sản xuất - sinh hoat.

Công suất: 450m3/ ngày.đêm.

Bảo trì và vận hành hệ thống: Công ty Cổ phần Công Nghệ Thiết Bị Dịch Vụ và Môi Trường Ánh Thủy.

Tiêu chuẩn xả thải: QCVN 14:2008/BTNMT

Dự án khác

anhthuytech.vn

© Copyright 2016